Emily looking serious... (Category:  Biking, Climbing)

Emily looking serious...    Indian Creek -- 3/16/2020